کلمات کلیدی
  
کارشناسی ارشدسنجش ­از دور و GIS – منابع آب و خاک1393یعقوب سیفشهید بهشتیدکتر علیرضا شکیبا، دکتر علی اکبر متکان مهندس بابک میرباقری، مهندس محمد علیزمانی

​آسیب پذیری، تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، منطق فازی، سکونتگاه های روستایی، زلزله​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند 1388هوشنگ عابدینیشهید بهشتیدکتر شریف مطوف
  
کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی در برنامه­ریزی محیطی1390مصطفی امینیشهید بهشتیدکتر محمدمهدی حسین زادهمهندس بابک میرباقری، مهندس حسین ظفری
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهزمستان 1388محمد باقر خوش کردارشهید بهشتی مهندس سید حسن میری

​بازسازي پس از سانحه، فرايند، مسكن روستايي، درجاسازي، توسعه پيوسته، جابجايي​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند 1388فرج اله نصیریشهید بهشتیدكتر محسن سرتيپي پور
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهبهمن 1388سید مسعود حسینیشهید بهشتیدکتر شریف مطوفدکتر علیرضا فلاحی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاردیبهشت 1389سعید درخشیانشهید بهشتی دکتر اکبر زرگردکتر علیرضا فلاحی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند 1388سالار عبدالهيشهید بهشتیدکتر علیرضا فلاحیدکتر شریف مطوف
  
کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستاییتیر1392زینب محمدیتهرانفضیله دادورخانیعلیرضا دربان آستانه

​الگوی مسکن روستایی،  کارکرد مسکن روستایی، کارکرد زنان روستایی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1391سارا سلجوقیشهید بهشتی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1388حسین اکرمی وششهید بهشتی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهشهریور 1389نشاط کبیری خوش صوتشهید بهشتیدکتر علیرضا فلاحی، مهندس سیدحسن میریدکتر شریف مطوف

​ارزیابی بازسازی، مسکن روستایی، بازسازی پس از سانحه، زلزله آوج​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهزمستان 1388مهدی محمدیشهید بهشتی مهندس سید حسن میریدکتر علیرضا فلاحی

​بازسازی، جابجایی، رضایتمندی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1389محمود فیاضیشهید بهشتیدکتر علیرضا فلاحی

​بازسازی، اسکان موقت، سرپناه دائم، خانه­سازی هسته ای، زلزله 1369 منجیل​

  
کارشناسی ارشدمهندسی زلزلهدی 1390محمد جمشیدی اوانکیصنعتی شریفدکتر همایون استکانچی

​قاب فولادی با دیوار پر کننده، دیوار پر کننده آجری،  تحلیل تاریخچه زمانی، روش زمان دوام، تحلیل فروریزش​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهزمستان 1388محسن فرشچیانشهید بهشتیدکتر محسن سرتیپی پوردكتر احسان محمودكلايه
  
کارشناسی ارشدمعماریبهمن 1390فهیمه یاری تربیت مدرسدکتر محمدرضا بمانیان

​مسکن روستایی، زلزله، تکنولوژی بوم ساخت، مقاوم سازی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1389فرزانه باباییشهید بهشتیدکتر شریف مطوف، دکتر پرویز پیراندکتر علیرضا فلاحی

​بازسازی، زلزله آوج، مشارکت، مدیریت اجرایی، سکونتگاه های روستایی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهزمستان 1388علی جودیشهید بهشتیدکتر شریف مطوفدکتر علیرضا فلاحی

​جابجایی، درجاسازی، توسعه پیوسته، بازسازی پس از سانحه، سکونتگاه روستایی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند1388عباس حق بینشهید بهشتی دکتر اکبر زرگردکتر محسن سرتیپی پور
  
کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی1390صامت فرهادیتهراندکتر محمد سلمانیدکتر محمدرضا رضوانی

​ مسکن، توسعه کالبدی، طرح بهسازی مسکن روستایی، ارزیابی، نواحی روستایی​

  
کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستاییخرداد 1390سمیه عبدالهیپیام نوردکتر خدیجه بوذرجمهریدکتر ریحانه سلطانی

​مسکن روستایی، طرح تسهیلات بهسازی مسکن روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهستان سرجام بخش حاجی آباد شهرستان مشهد​

  
کارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازهتابستان 1391بابک آزرمیعلوم و فنون مازندراندکتر غلامرضا قدرتی امیری
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهامین عدیلی، احسان عدیلیشهید بهشتیدکتر علیرضا فلاحی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهزمستان 1388امیر عباس جعفریشهید بهشتیدکتر علیرضا فلاحیدکتر شریف مطوف
  
دکتریمعماری1390سید امیر حسین گرکانی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدکتر فرح حبیبدکتر محسن سرتیپی پور، دکتر مصطفی مختاباد امرئی

​بازسازی، سکونتگاههای روستایی، جابجایی، طراحی، مشارکت، مکانیابی​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهبهمن 1388بهنام قوامیشهید بهشتی دکتر اکبر زرگر
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهبهمن 1388امیر رضا رحمتیانشهید بهشتی مهندس سید حسن میریدکتر علیرضا فلاحی
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1388امير احسان پرواييشهید بهشتیدكتر محسن سرتيپي پوردكتر عليرضا فلاحي، دكتر شريف مطوف
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1388مجید ضیاعی منشادیشهید بهشتی دکتر اکبر زرگردكتر عليرضا فلاحي
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند 1389علیرضا صفی پورشهید بهشتیدکتر محسن سرتیپی پور
  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحهاسفند 1388افشین انتظاریشهید بهشتیدکتر شریف مطوف

​​

  
کارشناسی ارشدمدیریت بازسازی پس از سانحه1388اسلامی فردشهید بهشتی

​​