کلمات کلیدی
  
دانشگاه ارومیه1397بنیاد مسکن

​گوه شناسی

  
دانشگاه  شهید بهشتی1397بنیاد مسکن

​نمونه گیری

  
دانشگاه علم و صنعت1397بنیاد مسکن

​نما

  
دانشگاه تهران1397بنیاد مسکن

​بازسازی-زلزله- کرمانشاه

  
دانشگاه تهران1397بنیاد مسکن

​زلزله - بازسازی- کرمانشاه

  
دانشگاه تهران1397بنیاد مسکن

​بازسازی زلزله- کرمانشاه

  
شرکت صنایع الکترونیک فاران1395بنیاد مسکن

​مزرعه خورشیدی ، روستا هماباد استان اصفهان

  
دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1391بنیاد مسکن

​مشارکت ، بازسازی مناطق روستایی

  
آمار اندیشان فراز- دانشگاه شهید بهشتی1392بنیاد مسکن
  
دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1392بنیاد مسکن

​​

  
دکتر مختاری1391بنیاد مسکن
  
غزال راهب، عباس ترکاشوند1391بنیاد مسکن
  
غزال راهب، عباس ترکاشوند1391بنیاد مسکن
  
غزال راهب، عباس ترکاشوند1391بنیاد مسکن
  
غزال راهب، عباس ترکاشوند1391بنیاد مسکن
  
دکتر طالقانی1391بنیاد مسکن
  
دکتر مجردی1390بنیاد مسکن
  
شرکت توانا(مهرفرد)1390بنیاد مسکن
  
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1390بنیاد مسکن

​​

  
دکتر ویسه1390بنیاد مسکن
  
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان1387بنیاد مسکن
  
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1384بنیاد مسکن انقلاب اسلامی