ضمیمه ها
  
  
شرح اسلاید
  
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به منظور برنامه ریزی امور
مربوط به مسکن روستایی، نیازمند آمار و اطلاعات
دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با ویژگ یهای خاص مسکن
روستایی و برخي ویژگ یهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط
با سکونت آبادی های کشور است. با توجه به فقدان آمار
تخصصی و رسمی در حوزه مسکن روستایی در کشور،
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1382 اقدام به تعریف
و اجرای طرحی با عنوان «طرح آمارگیری از ویژگی های
مسکن روستایی » نمود که با هدف بروزرسانی، تکرار آن را
در فواصل زمانی 5 ساله در دستور کار خود قرار داده است.
1397/07/23
  
با عنایت به اهمیت فراوان چالشهای ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست (HSE)، سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها" با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تاریخ 7 و 8 آذرماه 1396 با حمایت سازمانهای دولتی، سازمان‌های خصوصی و دانشگاه‌های کشور در تهران برگزار میگردد.

سومين كنفرانس ملي "مديريت كلانشهرها" با رويكرد ايمني، بهداشت و محيط زيست
سومين کنفرانس ملی "مديريت کلانشهرها" با رويکرد ، (HSE) با عنايت به اهميت فراوان چالشهای ايمنی، بهداشت و محيط زيست
ايمنی، بهداشت و محيط زيست در تاريخ ٧ و ٨ آذرماه ١٣٩٦ با حمايت سازمانهای دولتی، سازمانهای خصوصی و دانشگاههای
کشور در تهران برگزار ميگردد.
معرفی کنفرانس
حيات شهری، زندگی در شهرها همواره با مخاطرات، آسيبها و تهديدهايی برای شهروندان همراه است که بخش عمدهی اين
مخاطرات به چگونگی جريان کار و فعاليت در سطح شهر، عدم هماهنگیها و وقايع و آسيبهای حاصل از آن مربوط میشود.
به اين سبب امروزه مديريت و کنترل ايمنی فعاليتها و نيز عوامل آسيبزای دفعی و مستمر در مقياس جزئی و کلی در تمام
ابعاد شهری و فضاهای عمومی، مقوله بسيار بااهميتی در مديريت شهری است.
مجالیست برای تحليل جنبهها و مسائل جاری در مديريت شهری HSE" سومين کنفرانس ملی "مديريت کلانشهرها با رويکرد
از جنبه ايمنی و سلامت شهروندان در ابعاد سکونت و اشتغال. بهبيانديگر گستره مباحث اين کنفرانس به کليه فعاليتهای
درون شهرها و کلانشهرها در سطوح فردی و عمومی و همچنين دولتی و خصوصی میپردازد.
اميد است اين کنفرانس با بهرهگيری از نظر پژوهشگران دانشگاهی و مديران، اساتيد و صاحبنظران و نيز متخصصان و
کارشناسان دستاندرکار دولتی و خصوصی، فرصتی مناسب برای بحث و بسط مباحث اين عرصه و پيوند ميان دانش نظری
و ملاحظات عملی را فراهم آورد. محورهای همايش در سه سطح شامل حوزههای ذيل میباشد:
١مباحث نظری، آموزش و سياستگذاری -
٢حوزه نظارت و ارزيابی -
٣حوزه مديريت و اجرا -
محورهای کنفرانس
کارکردهای شهری ذيل هر حوزه به شرح زير است:
١. مباحث نظری، آموزش و سياستگذاری
HSE - تحليل و ارزيابی سياستهای کلان مديريت شهری در حوزه
در نهادهای مرتبط با امور شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روندهای سياستگذاری و آييننامههای
در مشاغل، صنايع HSE - تحليل و ارزيابی مقررات
در ارتباط با نيازهای اجرايی درحوزه شهری HSE - مسائل آموزش دانشگاهی در حوزه
HSE - نقش آموزش شهروندی دررعايت اصول
و طرحهای توسعه پايدار شهری HSE - نظام مديريت
مسائل و حقوق شهروندی ،HSE - مديريت
- فرهنگ عمومی و نقش آن در پذيرش لزوم رعايت استانداردهای ايمنی و بهداشت کار
HSE - تأثيرات و ملاحظات عوامل اقليمی ,آب و هوايی در مديريت
HSE - نقش بيمه در تحقق سياستهای
٢. نظارت و ارزيابی
در کليه سطوح و زمينههای مرتبط با فعاليتها و طرحهای شهری HSE - ملاحظات ارزيابی و نظارت
در مشاغل و کاربریهای شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روند عملی نظارت بر اعمال آييننامههای
- ارزيابی آسيبها ، مخاطرات و ريسک فعاليتهای شهری در شرايط شرايط بحران
- ملاحظات ارزيابی بهداشت کار و محيط و ايمنی در ساخت و ساز شهری
در مديريت شهری با هدف بازنگری در قوانين و مقررات HSE - ارزيابی و سنجش تحققپذيری
٣. مديريت و اجرا
در سطوح کاربردی و انواع فعاليتها و پروژههای شهری HSE - تحليل و آسيبشناسی روندهای اجرايی
در مديريت شهری HSE - مسائل اجرايی، ضرورتها و عناصر سيستم
و جايگاه آن در سلامت شهری HSE - ملاحظات آموزش عملی و کاربردی
HSE - بهرهوری و مديريت بهينه شهری و ملاحظات
- مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با آب و فاضلاب
- مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با برق
- مسائل ايمنی، بهداشت و محيط زيست در ارتباط با نفت، گاز و پتروشيمی
در ارتباط با حملونقل شهری و ارتقاء فرهنگ ايمنی ترافيک شهری HSE - ملاحظات
در پروژههای مقاومسازی و بهسازی لرزهای HSE - شيوههای اجرای
- کاربرد تجهيزات و شيوههای نوين در ايمنی ، بهداشت کار پروژههای شهری
به منظور ترويج، آموزش، نظارت و HSE - نقش و کارکرد تشکلهای صنفی و حرفهای غير دولتی در تحقق
مشارکت در آن
HSE - آسيب شناسی نقشو عملکرد بيمه در تحقق
برچسبها :
کنفرانس-ملی-مديريت-کلانشهرها
1396/05/15
  
   یاد بود زلزله ارسباران 21مرداد 1391 یادآور دو زلزله دلخراش با شدت 6 و 6.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین( ریشتر) است که مناطق وسیعی از شمال آذربایجان شرقی شامل شهرستان های اهر، ورزقان ، هریس و بخش هایی از تبریز را لرزاند و منجر به وارد آمدن آسیب ها و خسارات فراوان و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان گردید که بازخوانی این حوادث ضرورت توجه به ساخت و ساز مقاوم در مناطق لرزه خیز را گوشزد می نماید. ​ 
           
             در راستای کاهش آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، دانشگاهها و نهادهای علمی و اجرایی استان و کشور با رویکردی نو و کاربردی و در جهت آشنایی کارشناسان و متخصصین منطقه ای و کشوری با آخرین فناوری های رایج در عرصه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ، تصمیم به برگزاری کنفرانس ملی ساخت و ساز مقاوم در مناطق لرزه خیز ( یادبود زلزله ارسباران) در تاریخ های 20 و 21 مرداد ماه 1396 در محل تالار وحدت دانشگاه تبریز گرفته است.
            اهداف برگزاری کنفرانس
            • پیش بینی برنامه ریزی و پیشگیری از خطرات ناشی از وقوع زلزله و بحران های مرتبط
            • ایجاد تعامل و درک مشترک مابین جامعه متخصصین ، کارشناسان و مدیران منطقه ای درخصوص طراحی و اجرای سیاست ها ، استفاده از پتانسیل ها و تکنولوژی های مهندسی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و آمادگی در ساختمانها و شریانهای حیاتی در مواجهه با زلزله
            • به اشتراک گذاری رهیافت های علمی و تحقیقاتی در راستای معرفی پتانسیل های موجود و کسب تکنولوژی های و دانش روز امر مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
            • توسعه و تقویت زیرساختهای شهری با تقویت و ارتقاء سطح ایمنی و سازه ای در ساختمانهای حساس ، مدارس و بیمارستانها ، پل ها و شریانهای حیاتی ، ساختمانهای اداری و دولتی به عنوان یک انسجام مابین رشد و توسعه شهری و توسعه پایدار
            • تطبیق و بروز رسانی آیین نامه ها و انتشارات فنی با استفاده ار دانش فنی داخلی و استفاده از تجربیات موفق جهانی و آیین نامه های بین المللی در کشورهای صاحب تکنولوژی
            • بسترهای مناسب و سیاستگذاری درخصوص ورود تکنولوژی های نوین
           
            محورهای کنفرانس
            • خطرپذیری و تحلیل خطر زلزله
            • لرزه خیزی و تکتونیک
            • ژئوتکنیک لرزه ای
            • زلزله شناسی با محوریت گسل های منطقه آذربایجان
            • مدیریت بحران  ، HSE پدافند غیرعامل و مدیریت زیرساخت های شهری در مقابل زلزله
            • ارزیابی آسیب پذیری ، مقاوم سازی و بهسازی سازه ها
            • مصالح نوین ، فناوری های جدید و صنعتی سازی سازه های مقاوم لرزه ای
            • طراحی لرزه ای سازه ها به روش عملکردی
            • تجارب و آموزه های علمی و اجتماعی از زلزله دوگانه اهر- ورزقان
              فراخوان مقاله
            ISC
             کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران و متخصصان علاقمند به زمینه های موضوعی کنفرانس دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آخرین دستاوردهای علمی است با توجه به تاریخ های مهم به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
            کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت و نمایه می گردد.
            مقالات باید شامل دستاوردهای جدید پیرامون محورهای کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
            • مقالات باید مطابق با دستورالعمل نگارش مقالات که در سایت کنفرانس درج گردیده است ، تهیه و تنظیم شوند.
            ارسال مقالات تنها از طریق سایت کنفرانس امکانپذیر بوده و پژوهشگران بایستی پس از نام نویسی از بخش " ثبت نام " و  ورود به سیستم از طریق پنل کاربری نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند.
             فقط مقالات ارائه شده بصورت شفاهی با پوستر ، در لوح کنفرانس فشرده کنفرانس ، منتشر می گردد.
            تاریخ های مهم
            • آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 96
            • اعلام نتایج داوری اصل مقالات : 24 تیر ماه 96
            • آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان و ارسال نسخه نهایی مقالات : 4 مرداد ماه 94
            • زمان برگزاری کنفرانس: 20 و 21 مرداد ماه 96
            تعرفه های ثبت نام
            ثبت نام با مقاله 250 هزار تومان
            ثبت نام آزاد 350 هزار تومان
            ثبت نام دانشجویان 150 هزار تومان
            ثبت نام مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 150 هزار تومان
           
           
           
           
           
              
1396/04/03