کلمات کلیدی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1399مهندس علی رضا فرتاش -دکتر صدریا
گونه شناسی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1395دکتر گرکانی - مهندس خدابخش
طراحی فضاها- معیشتی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1398دکتر دیواندری و دکتر دانایی
گونه شناسی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستای، دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، سعید امینینان، سیده صدیقه روحانی
گونه شناسی، استان یزد، مسکن روستایی
  
معاونت اموربازسازی و مسکن روستایی،دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، مهدیه آب روش
انرژی، عایق کاری، پوسته ساختمان های روستایی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سید امیرحسین گرکانی ، بهروز جانی پور ، سعید امینیان
مسکن روستایی استان کرمان ، گونه شناسی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محسن سرتیپی پور
گونه شناسی ، مسکن روستایی استان مرکزی
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محمدرضا خدادی ، سید امیر حسین گرکانی ، جواد کریمیان اقبال
گونه شناسی ، مسکن روستایی استان کردستان
  
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سیدامیرحسین گرکانی ، حسن خدابخش
مسکن روستایی ، فضاهای معیشتی
  
بنیاد مسکن1387مجتبی بدیعی
  
بنیاد مسکن1389محمدرشید مشیری - عباس سعیدی
  
بنیاد مسکن1388علی اصغر هدایی - همایون صادقی
  
بنیاد مسکن1390مجتبی بدیعی
  
بنیاد مسکن1388ایرج قاسمی
  
بنیاد مسکن1389مهدی پورطاهری - عبدالرضارکن الدین افتخاری - سید علی بدری
  
بنیاد مسکن1388دکتر عباس سعیدی - صدیقه حسینی حاصل
  
بنیاد مسکن1391دکتر علی عسگری
  
بنیاد مسکن0000رضااحمدیان - حمید محمدی ماکرانی
  
انتشارات شهیدی1388دکتر عباس سعیدی
  
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1390سعید امینیان، بهروز جانی پور، ثریا سهرابی
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهب
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهب
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهب
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1389دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی
روستا ،مدیریت