پیوست
  
  
موضوع
  
  
  
  
  
  
  
کلمات کلیدی
  
  
  
Attachment
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1389دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستاییفارسیعمومی
روستا ،مدیریت
RecBo00001
Attachment
  
مسکن روستاییبنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوندفارسیعمومی
RecBo000021395/04/01
Attachment
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیعمومی
RecBo000031395/04/01
Attachment
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیعمومی
RecBo000041395/04/01
Attachment
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1391عباس ترکاشوند، غرال راهبفارسیعمومی
RecBo000051395/04/01
Attachment
  
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1390سعید امینیان، بهروز جانی پور، ثریا سهرابیفارسیعمومی
RecBo000061395/04/01
Attachment
  
روستاانتشارات شهیدی1388دکتر عباس سعیدیفارسیعمومی
RecBo000071395/06/22
Attachment
  
بافت روستاییبنیاد مسکن0000رضااحمدیان - حمید محمدی ماکرانیفارسیعمومی
RecBo000081395/07/06
Attachment
  
روستاهای در حال گذاربنیاد مسکن1391دکتر علی عسگریفارسیعمومی
RecBo000091395/07/06
Attachment
  
مکان یابی و استقرار روستاهای جدیدبنیاد مسکن1388دکتر عباس سعیدی - صدیقه حسینی حاصلفارسیعمومی
RecBo000101395/07/06
Attachment
  
توسعه کالبدی سکونتگاههای روستاییبنیاد مسکن1389مهدی پورطاهری - عبدالرضارکن الدین افتخاری - سید علی بدریفارسیعمومی
RecBo000111395/07/06
Attachment
  
گردشگری روستاییبنیاد مسکن1388ایرج قاسمی فارسیعمومی
RecBo000121395/07/06
Attachment
  
جمع آوری و هدایت آبهای سطحیبنیاد مسکن1390مجتبی بدیعیفارسیعمومی
RecBo000131395/07/13
Attachment
  
پروژه های فضای سبزبنیاد مسکن1388علی اصغر هدایی - همایون صادقیفارسیعمومی
RecBo000141395/07/14
Attachment
  
اراضی روستاییبنیاد مسکن1389محمدرشید مشیری - عباس سعیدیفارسیعمومی
RecBo000151395/07/14
Attachment
  
مسکن روستاییبنیاد مسکن1387مجتبی بدیعیفارسیعمومی
RecBo000161395/07/14
Attachment
  
مسکن روستایی, فضاهای معیشتیمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سیدامیرحسین گرکانی ، حسن خدابخشفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/design.jpgعمومی
مسکن روستایی ، فضاهای معیشتی
RecBo000171396/04/25
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محمدرضا خدادی ، سید امیر حسین گرکانی ، جواد کریمیان اقبالفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/kordestan.jpgعمومی
گونه شناسی ، مسکن روستایی استان کردستان
RecBo000191396/05/02
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395محسن سرتیپی پورفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/markazi.jpgعمومی
گونه شناسی ، مسکن روستایی استان مرکزی
RecBo000181396/05/02
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی1395سید امیرحسین گرکانی ، بهروز جانی پور ، سعید امینیانفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/kerman.jpgعمومی
مسکن روستایی استان کرمان ، گونه شناسی
RecBo000201396/05/06
Attachment
  
مسکن روستایی, مسکن و ساختمان, انرژی،عایق کاری،پوسته ساختمان های روستاییمعاونت اموربازسازی و مسکن روستایی،دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، مهدیه آب روشفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/2.jpgعمومی
انرژی، عایق کاری، پوسته ساختمان های روستایی
RecBo000211397/02/08
Attachment
  
مسکن روستایی, گونه شناسی، استان یزدمعاونت امور بازسازی و مسکن روستای، دفتر مطالعات و تحقیقات1396بهروز محمدکاری، سعید امینینان، سیده صدیقه روحانیفارسیhttp://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/yazd.jpgعمومی
گونه شناسی، استان یزد، مسکن روستایی
RecBo000221397/02/08
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1398دکتر دیواندری و دکتر داناییفارسیhttps://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/طرح جلد تهران.jpgعمومی
گونه شناسی
1399/07/02
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1395دکتر گرکانی - مهندس خدابخشفارسیhttps://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/جلد.pdfعمومی
طراحی فضاها- معیشتی
1399/07/05
Attachment
  
مسکن روستاییمعاونت امور بازسازی و مسکن روستایی - مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی1399مهندس علی رضا فرتاش -دکتر صدریافارسیhttps://research.bonyadmaskan.ir/Lists/Books/Attachments/[[ItemId]]/جلدjpg.jpgعمومی
گونه شناسی
1399/07/05