موضوع
  
  
  
کلمات کلیدی
  
(S K Singh(INDIA1390
Housing, Developing Countries, Institutional Finance, Economic, Rural Settlements
  
Deependra Prashad1390
Vernacular Materials, Sustainability, Modern Housing Construction, Sustainable Construction System, Housing
  
Mehdi Taleb1390
Rural Management, Public and Governmental Sectors, Rural theories, Rural Governance
  
Rokeya Sultana1390
Bangladesh, Rural Housing, Financial Institutions, Affordable Housing, Vernacular materials
  
Hossein Shahbaz1390
Rural, Local, Government, Parishad, Bangladesh
  
Atousa Bakhtiari, Ahmad Khatoon Abadi1390
 Cooperative, Self-help group, Participatory apprasial, Watershed management, Talandasht
  
Abbas Akhoondi, Habibollah Taherkhani1390
Construction, Village, the Ideal Size of Local Government, Rural- Governing Councils, Rural Governance
  
Ismaeil Shahbazi1390
 Extension Educations,  Improvement of Rural Texture, Rural Settlements,   Extension Educations Methods, Retrofiting
  
Abbas Saidi1390
Spatial- Locational Systems,  Development  Approaches,  Transformantion,  Rural Settlement, Texture, Rural Housing
  
Cyrus R Sabri1390
Intangible, Rural, Heritage, Conservation, Sense of Place
  
Reza Garshasbi1390
Zagros, Permanent Settlements, Temporary Settlements, Outward -facing Architecture
  
Shirin Farhad1390
Rural Areas, Rural-Urban Interactions, Economic, Change, Dynamic Links
  
Mahdi Arabi1390
Rural Settlements, Infrastructure, Spatial-Locational Organization, Development Programs, Rural Planning,  Geographical Centralization, Environmental Potentials, Reconstruction, Renovation of Villages, Social Potentials
  
Randolph Langenbach1390
Earthquake, Traditional Construction, Modern Standards, Building Materials
  
Jolyon Leslie1390
Afghanistan, Resettlement, Shelter Reconstruction
  
Victoria Kianpour Atabaki1390
Bam, Housing Foundation, UNDP, Reconstruction, Recovery, Shelter
  
Mohammad Reza Iravani, Faezeh Asgari fard1390
Social Work, Earthquake, Skills, Intervention, Crisis -prepared
  
Akbar Haji Ebrahim Zargar1390
Physical Development, Physical Intervention, Rural Landscape, Rural Research
  
Ar. Donn Thomas1390
Rural Economy, Sustainability, Globalization, Planning Policies, Governing Bodies
  
Seyyed Mohsen Habibi, Shirin Barool, Maryam Khojasteh, Paria Negahdari-Lia1390
Rural design, Housing Foundation Agenda, Regeneration, Spatial-Physical Organization
  
Anette Gangler1390
Traditional Settlement, Oman, Residential quality, Transformation process, Sustainability
  
Rene John Dierkx1390
Rebuilding, Disaster, Natural environments, Life-Style Pattern, Habitat
  
Mehran Alalhesabi1390
Participation, Rural Planning, Participatory Planning, Bandar-e Loft
  
Mohsen Sartipipour1390
Iran, Rural housing, Sampling, Sampling methodology, Regional approach
  
Deependra Prashad1390
Sustainability, Housing, Vernacular Building Materials
  
Behrooz Kari, Masoud Ghassemzadeh, Farhang Tahmassebi1390
Energy Conservation, Building, Rural Housing, National Regulations, Designing Introduction
  
Qalamreza Akrami1390
Simplicity, Mud, Architecture, Village, Mystery
  
F.A. Webster1390
Adobe buildings, Stability-based retrofits, Seismic rehabilitation
  
Reza Razani1390
Retrofiting, Adobe buildings, Load Bearing-Sheal Wall, Earthquake, Reconstruction
  
Ali Bakhshi, MohammadAli Ghannad, Mohammad Yekrangnia, Hamid Masaeli1390
Seismic Performance, Adobe Structures, Vulnerability of Rural Buildings, Retrofitting, Shaking Table Facility
  
Ali Bakhshi, MohammadAli Ghannad, Mohammad Yekrangnia, Hamid Masaeli1390
Seismic Performance, Adobe Structures, Vulnerability of Rural Buildings, Retrofitting, Shaking Table Facility
  
مینا همتی1390
کندوان، حفظ، طرح های توسعه
  
حمیدرضا نیلی، ناصح یوسفی1390
طراحی اقلیمی، الگوهای پایدار بوم شناختی، اورامان، طراحی الگوهای معماری
  
فرشاد نوریان، ناصر رضایی، پانته آ علی پور کوهی1390
شاخص، دهکده شهری، توسعه پایدار، اختلاط عملکردی، پیاده مداری
  
حسین مهدوی پور1390
احیاء، بافت تاریخی روستا، شورا، روستائیان
  
خسرو موحد1390
سیمای روستا، خصوصیت کالبدی، بهسازی، هویت روستایی
  
محمود مشفق1390
نیاز برآورده نشده مسکن، قابلیت تهیه(مالکیت)، کیفیت مناسب، امنیت مسکن، شاخص کل نیاز برآوردنشده مسکن
  
محمود مرادی، ابوالفضل مهرافزا، حمید علی زاده1390
فضاهای عمومی، نظام مراکز، بافت روستایی، بهسازی، ساماندهی، خراسان جنوبی
  
لیلا مدقالچی، حسنعلی پورمند1390
طبیعت، پایداری در محیط، روستای کندوان، روستای میمند
  
حمید محمدی، سعید نجد عطایی1390
عوامل اثرگذار، قانون مندی، عرض معابر، سلسله مراتب دسترسی ها، جایگاه محور دسترسی، توقفگاه ها و پایانه ها
  
حمید محمدی، سمیرا یوسفیان1390
طرح هادی روستایی، کاربری مسکونی،  الگوهای مکان یابی، الگوی تثبیت، الگوی مالکیت محور، الگوی شناور
  
آنت گنگلر1390
سکونتگاه سنتی، عمان، کیفیت مسکونی، فرایند تغییر، پایداری
  
دان کاداکامپالی توماس1390
اقتصاد روستایی، منابع پایدار، سیاست های برنامه ریزی، جهانی شدن
  
پورمند قربانی سی سخت، مصطفی ارغیانی1390
بافت روستا، طراحی پایدار، اصول کالبدی
  
قدیر فیروزنیا1390
چشم انداز، توسعه، روستا، سند چشم انداز، الگوی پیشنهادی
  
رامین غفاری1390
طرح هادی روستایی، کاربری اراضی، تغییر کاربری، مردم ، مسئولان، مشاوران
  
مهران علی الحسابی1390
مشارکت، طراحی روستایی، طراحی مشارکتی، بندر لافت
  
امین عبدمجیری، عاطفه سادات هاشمیان1390
روستا، بافت، مرکز روستا، ازغد
  
بهار هورتن، مهدی ملکی، سمیرا سرابندی1390
توسعه درون بافتی و برون بافتی، الگوی همجواری، بافت ارگانیک
  
محسن عباسی هرفته، سمیرا عادلی، احمد امین پور1390
روستا، سکونتگاه روستایی، سکونت، معیشت، آسیب شناسی
1 - 50صفحه بعد